CBTT ứng viên ứng cử để bầu bổ sung thay thế một thành viên ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)

CBTT ứng viên ứng cử để bầu bổ sung thay thế một thành viên ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025) được tổ chức theo thể thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết của ĐHĐCĐ.

CÓ THỂ QUÝ VỊ QUAN TÂM

BÌNH LUẬN