Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

CÓ THỂ QUÝ VỊ QUAN TÂM

BÌNH LUẬN