Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch giữa Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Đồng Nai với các công ty thành viên khác trong cùng Tổ hợp Công ty mẹ – công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch giữa Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Đồng Nai với các công ty thành viên khác trong cùng Tổ hợp Công ty mẹ – công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

CÓ THỂ QUÝ VỊ QUAN TÂM

BÌNH LUẬN