Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ về sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.

Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ về sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.

CÓ THỂ QUÝ VỊ QUAN TÂM

BÌNH LUẬN