DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

Cập nhật: 22.05.2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 [tải về...]

Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2019

Cập nhật: 26.04.2019
Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2019 [tải về...]

Báo Cáo Thường Niên Năm 2018

Cập nhật: 18.04.2019
Báo Cáo Thường Niên Năm 2018 [tải về...]

Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

Cập nhật: 13.04.2019
Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 [tải về...]

Thư mời Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên 2019

Cập nhật: 11.04.2019
Thư mời Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên 2019 [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2018 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 28.03.2019
Báo cáo tài chính năm 2018 – Đã kiểm toán [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

Cập nhật: 11.03.2019
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 [tải về...]

CBTT về triển khai thực hiện kiến nghị của KTNN

Cập nhật: 31.01.2019
CBTT về triển khai thực hiện kiến nghị của KTNN [tải về...]

Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 21.01.2019
Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [tải về...]

Thông Báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2018

Cập nhật: 08.12.2018
Thông Báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam. [tải về...]