DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Công bố thông tin bất thường thông qua quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2017

Cập nhật: 12.07.2017
Công bố thông tin bất thường thông qua quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2017 [tải về...]

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Cập nhật: 12.07.2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ( Cổ Đông : Phan thị Anh Thy ) [tải về...]

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Cập nhật: 06.07.2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ( Ông: Phùng Văn Nhì ) [tải về...]

Thông báo CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

Cập nhật: 09.06.2017
Thông báo CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 [tải về...]

Lấy ý kiến cổ đông bắng văn bản về quy chế tài chính SDBS

Cập nhật: 09.06.2017
Lấy ý kiến cổ đông bắng văn bản về quy chế tài chính SDBS [tải về...]

Công Bố Thông Tin ngày chốt danh sách chia cổ tức 2016

Cập nhật: 17.05.2017
Công Bố Thông Tin ngày chốt danh sách chia cổ tức 2016 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. [tải về...]

Báo cáo giao dịch cổ phiếu ( ông : Phùng Văn Nhì )

Cập nhật: 28.04.2017
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng ( ông : Phùng Văn Nhì ) [tải về...]

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Cập nhật: 22.04.2017
Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 [tải về...]

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Cập nhật: 22.04.2017
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 [tải về...]

Tài liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017

Cập nhật: 19.04.2017
Tài liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017 [tải về...]