DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Báo cáo thường niên năm 2016

Cập nhật: 19.04.2017
Báo cáo thường niên năm 2016 [tải về...]

Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Thường Niên 2017

Cập nhật: 11.04.2017
Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Thường Niên 2017 và tài liệu kèm theo. [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2016 – Đã kiểm toán 31/03/2017

Cập nhật: 31.03.2017
Báo cáo tài chính năm 2016 – Đã kiểm toán 31/03/2017 thay Báo cáo tài chính năm 2016 – Đã kiểm toán 22/03/2017. [tải về...]

Công Bố Thông Tin Bất Thường

Cập nhật: 31.03.2017
Công bố thông tin Báo Cáo Tài Chính năm 2016 đã kiểm toán ngày 31/03/2017 ( thay cho Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 22/03/2017 ). [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2016 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 30.03.2017
Báo cáo tài chính năm 2016 – Đã kiểm toán [tải về...]

Thông báo giao dịch của người nội bộ của Công ty đại chúng

Cập nhật: 23.03.2017
Thông báo giao dịch của người nội bộ của Công ty đại chúng – Phùng Văn Nhì [tải về...]

Thông Báo Đăng ký Quyền Tham Dự ĐHCĐ 2017

Cập nhật: 20.03.2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017. [tải về...]

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan

Cập nhật: 03.02.2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan [tải về...]

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Cập nhật: 23.01.2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ [tải về...]

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Cập nhật: 20.01.2017
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn [tải về...]