DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Thông báo Chốt Danh Sách Cổ Đông

Cập nhật: 17.08.2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký và đăng ký giao dịch chứng khoán. [tải về...]

Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Cập nhật: 18.07.2016
Điều lệ này được thông qua cổ đông của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2016 vào ngày 27 tháng 04 năm 2016. [tải về...]

Thông báo: Chi trả cổ tức 2015

Cập nhật: 13.05.2016
Thông báo: Chi trả cổ tức 2015 [tải về...]

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Cập nhật: 07.05.2016
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 [tải về...]

Báo cáo Ban kiểm soát 2015

Cập nhật: 23.04.2016
Báo cáo Ban kiểm soát 2015 [tải về...]

Dự thảo – Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Cập nhật: 23.04.2016
Dự thảo – Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai [tải về...]

Báo cáo thường niên Công ty năm 2015

Cập nhật: 15.04.2016
Báo cáo thường niên Công ty năm 2015 [tải về...]

Thông báo: V/v Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Cập nhật: 13.04.2016
– Thông báo: V/v Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham… [tải về...]

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2015

Cập nhật: 13.04.2016
Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2015 [tải về...]

Báo cáo tài chính 2015

Cập nhật: 06.04.2016
Báo cáo tài chính 2015 [tải về...]