Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (kèm theo Văn bản của ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Ngày 16/01/2023 Công ty cố phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai nhận được Văn bản số 158/UBCKNN-PTTT của ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (kèm theo Văn bản của ủy ban Chứng khoán Nhà nước )

CÓ THỂ QUÝ VỊ QUAN TÂM

BÌNH LUẬN