DANH MỤC

THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Danh sách CĐNN, CĐL tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2019

Cập nhật: 05.07.2019
Danh sách CĐNN, CĐL tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2019 [tải về...]

Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Năm 2018

Cập nhật: 12.06.2019
Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Năm 2018 [tải về...]

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

Cập nhật: 22.05.2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 [tải về...]

Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

Cập nhật: 13.04.2019
Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 [tải về...]

Thư mời Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên 2019

Cập nhật: 11.04.2019
Thư mời Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên 2019 [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

Cập nhật: 11.03.2019
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 [tải về...]

Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2017

Cập nhật: 08.06.2018
Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2017 và cổ tức từ nguồn chuyển quỹ ĐTPT [tải về...]

CBTT về Ngày Đăng Ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Cập nhật: 16.05.2018
CBTT về Ngày Đăng Ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức. [tải về...]

Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai Năm 2018

Cập nhật: 24.04.2018
Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai Năm 2018 [tải về...]

Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018

Cập nhật: 24.04.2018
Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018 [tải về...]