DANH MỤC

THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018; Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông

Cập nhật: 06.04.2018
Mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018 Điều Lệ và Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị; Ban Kiểm Soát Các tờ trình Đại Hội [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Cập nhật: 10.03.2018
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 [tải về...]

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Cập nhật: 09.01.2018
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông [tải về...]

Lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản ngày 22/12/2017

Cập nhật: 25.12.2017
Lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản ngày 22/12/2017 [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức 2017 và lấy ý kiến CĐ bằng văn bản

Cập nhật: 01.12.2017
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2017 và lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức và lấy ý kiến bằng văn bản

Cập nhật: 30.11.2017
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. [tải về...]

Thông báo CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

Cập nhật: 09.06.2017
Thông báo CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 [tải về...]

Công Bố Thông Tin ngày chốt danh sách chia cổ tức 2016

Cập nhật: 17.05.2017
Công Bố Thông Tin ngày chốt danh sách chia cổ tức 2016 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. [tải về...]

Tài liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017

Cập nhật: 19.04.2017
Tài liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017 [tải về...]

Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Thường Niên 2017

Cập nhật: 11.04.2017
Thông Báo Mời Họp Đại Hội Đồng Thường Niên 2017 và tài liệu kèm theo. [tải về...]