DANH MỤC

THÔNG TIN DÀNH CHO CỔ ĐÔNG

Thông Báo Đăng ký Quyền Tham Dự ĐHCĐ 2017

Cập nhật: 20.03.2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017. [tải về...]

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn

Cập nhật: 20.01.2017
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn [tải về...]

Thông báo Chốt Danh Sách Cổ Đông

Cập nhật: 17.08.2016
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký và đăng ký giao dịch chứng khoán. [tải về...]

Thông báo: Chi trả cổ tức 2015

Cập nhật: 13.05.2016
Thông báo: Chi trả cổ tức 2015 [tải về...]

Thông báo: V/v Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Cập nhật: 13.04.2016
– Thông báo: V/v Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; Giấy xác nhận tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016; Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham… [tải về...]

Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Năm 2014.

Cập nhật: 07.05.2015
Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Năm 2014. [tải về...]