Tài liệu - Văn bản

Công bố thông tin bất thường 24 giờ

Cập nhật: 13.09 2018
NQ HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Trạm VTNN Xuân Lộc [tải về...]

Công bố thông tin bất thường 24 giờ

Cập nhật: 31.08 2018
Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Phó Giám đốc Công ty [tải về...]

Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2017

Cập nhật: 08.06 2018
Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2017 và cổ tức từ nguồn chuyển quỹ ĐTPT [tải về...]

Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018

Cập nhật: 24.04 2018
Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018 [tải về...]

Báo cáo thường niên năm 2017

Cập nhật: 17.04 2018
Báo cáo thường niên năm 2017 [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2017 - Đã kiểm toán

Cập nhật: 28.03 2018
Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 - Đã kiểm toán [tải về...]

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Cập nhật: 09.01 2018
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông [tải về...]

Công bố thông tin bất thường thông qua quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2017

Cập nhật: 12.07 2017
Công bố thông tin bất thường thông qua quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2017 [tải về...]

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Cập nhật: 22.04 2017
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 [tải về...]

Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Cập nhật: 18.07 2016
Điều lệ này được thông qua cổ đông của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2016 vào ngày 27 tháng 04 năm 2016. [tải về...]

THÔNG BÁO Bán thanh lý tài sản Trạm Vật tư nông nghiệp Xuân Lộc

14.09 2018
Thông báo số 11/TB-CT ngày 14/09/2018 về việc Bán thanh lý tài sản Trạm Vật tư [...]