Tài liệu - Văn bản

CBTT về Ngày Đăng Ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Cập nhật: 16.05 2018
CBTT về Ngày Đăng Ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức. [tải về...]

Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018

Cập nhật: 24.04 2018
Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018 [tải về...]

Báo cáo thường niên năm 2017

Cập nhật: 17.04 2018
Báo cáo thường niên năm 2017 [tải về...]

Mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018; Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông

Cập nhật: 06.04 2018
Mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018 Điều Lệ và Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị; Ban Kiểm Soát Các tờ trình Đại Hội [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2017 - Đã kiểm toán

Cập nhật: 28.03 2018
Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 - Đã kiểm toán [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Cập nhật: 10.03 2018
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 [tải về...]

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Cập nhật: 09.01 2018
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông [tải về...]

Công bố thông tin bất thường thông qua quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2017

Cập nhật: 12.07 2017
Công bố thông tin bất thường thông qua quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2017 [tải về...]

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Cập nhật: 22.04 2017
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 [tải về...]

Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

Cập nhật: 18.07 2016
Điều lệ này được thông qua cổ đông của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai năm 2016 vào ngày 27 tháng 04 năm 2016. [tải về...]