Tài liệu - Văn bản

Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2017

Cập nhật: 08.06 2018
Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2017 và cổ tức từ nguồn chuyển quỹ ĐTPT [tải về...]

CBTT về Ngày Đăng Ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Cập nhật: 16.05 2018
CBTT về Ngày Đăng Ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức. [tải về...]

Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018

Cập nhật: 24.04 2018
Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018 [tải về...]

Báo cáo thường niên năm 2017

Cập nhật: 17.04 2018
Báo cáo thường niên năm 2017 [tải về...]

Mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018; Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông

Cập nhật: 06.04 2018
Mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018 Điều Lệ và Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị; Ban Kiểm Soát Các tờ trình Đại Hội [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2017 - Đã kiểm toán

Cập nhật: 28.03 2018
Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 - Đã kiểm toán [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Cập nhật: 10.03 2018
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 [tải về...]

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Cập nhật: 09.01 2018
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông [tải về...]

Công bố thông tin bất thường thông qua quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2017

Cập nhật: 12.07 2017
Công bố thông tin bất thường thông qua quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2017 [tải về...]

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017

Cập nhật: 22.04 2017
Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2017 [tải về...]

1 2