Tài liệu - Văn bản

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

Cập nhật: 11.03 2019
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 [tải về...]

CBTT về triển khai thực hiện kiến nghị của KTNN

Cập nhật: 31.01 2019
CBTT về triển khai thực hiện kiến nghị của KTNN [tải về...]

Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 21.01 2019
Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [tải về...]

Thông Báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2018

Cập nhật: 08.12 2018
Thông Báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam. [tải về...]

Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai Năm 2018

Cập nhật: 15.11 2018
Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai Năm 2018 [tải về...]

Công bố thông tin bất thường 24 giờ

Cập nhật: 13.09 2018
NQ HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Trạm VTNN Xuân Lộc [tải về...]

Công bố thông tin bất thường 24 giờ

Cập nhật: 31.08 2018
Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Phó Giám đốc Công ty [tải về...]

Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018

Cập nhật: 24.04 2018
Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018 [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2017 - Đã kiểm toán

Cập nhật: 28.03 2018
Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 - Đã kiểm toán [tải về...]

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Cập nhật: 09.01 2018
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông [tải về...]

1 2

THÔNG BÁO Bán thanh lý tài sản Trạm Vật tư nông nghiệp Xuân Lộc

14.09 2018
Thông báo số 11/TB-CT ngày 14/09/2018 về việc Bán thanh lý tài sản Trạm Vật tư [...]