DANH MỤC

Báo Cáo Tài Chính

Báo cáo tài chính năm 2020 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 29.03.2021
Báo cáo tài chính năm 2020 – Đã kiểm toán [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2019 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 30.03.2020
BCKT-2019-Da Kiem Toan [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2018 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 28.03.2019
Báo cáo tài chính năm 2018 – Đã kiểm toán [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2017 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 28.03.2018
Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 – Đã kiểm toán [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2016 – Đã kiểm toán 31/03/2017

Cập nhật: 31.03.2017
Báo cáo tài chính năm 2016 – Đã kiểm toán 31/03/2017 thay Báo cáo tài chính năm 2016 – Đã kiểm toán 22/03/2017. [tải về...]

Báo cáo tài chính 2015

Cập nhật: 06.04.2016
Báo cáo tài chính 2015 [tải về...]

Báo cáo tài chính 2014

Cập nhật: 10.04.2015
Báo cáo tài chính 2014 [tải về...]

Báo cáo tài chính 2013

Cập nhật: 22.03.2014
Báo cáo tài chính 2013 [tải về...]

Báo cáo tài chính 2012

Cập nhật: 03.04.2013
Báo cáo tài chính 2012 [tải về...]

Báo cáo tài chính 2011

Cập nhật: 26.04.2012
Báo cáo tài chính 2011 [tải về...]