DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Nghị quyết của HĐQT về vay vốn tín dụng ngân hàng

Cập nhật: 30.08.2022
Nghị quyết của HĐQT về vay vốn tín dụng ngân hàng [tải về...]

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

Cập nhật: 22.07.2022
Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 [tải về...]

Báo cáo tình hình Quản Trị Công Ty 06 Tháng Đầu Năm 2022

Cập nhật: 22.07.2022
Báo cáo tình hình Quản Trị Công Ty 06 Tháng Đầu Năm 2022 [tải về...]

Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2022

Cập nhật: 14.07.2022
Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2022 [tải về...]

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Cập nhật: 27.06.2022
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 [tải về...]

Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

Cập nhật: 03.06.2022
Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 [tải về...]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – mẫu giấy ủy quyền

Cập nhật: 12.05.2022
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – mẫu giấy ủy quyền [tải về...]

Báo Cáo Thường Niên năm 2021

Cập nhật: 18.04.2022
Báo Cáo Thường Niên năm 2021 [tải về...]

Nghị Quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.

Cập nhật: 06.04.2022
Nghị Quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022 [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2021 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 30.03.2022
Báo cáo tài chính năm 2021 – Đã kiểm toán [tải về...]