DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

Cập nhật: 18.05.2024
Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024 [tải về...]

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Cập nhật: 09.05.2024
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 [tải về...]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 – mẫu giấy ủy quyền

Cập nhật: 25.04.2024
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 – mẫu giấy ủy quyền [tải về...]

Báo cáo thường niên năm 2023

Cập nhật: 17.04.2024
Báo cáo thường niên năm 2023 [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2023 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 28.03.2024
Báo cáo tài chính năm 2023 – Đã kiểm toán [tải về...]

Nghị Quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.

Cập nhật: 21.03.2024
Nghị Quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội. [tải về...]

Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023

Cập nhật: 22.01.2024
Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty Năm 2023 [tải về...]

Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2023

Cập nhật: 03.01.2024
Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng Cuối năm 2023 [tải về...]

Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023

Cập nhật: 23.11.2023
Nghi quyết HĐQT số 41/NQ-HĐQT ngày 23/11/2023 của công ty cổ phần VTNN Đồng Nai về việc lựa chọn, ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với công ty TNHH kiểm toán & tư vần RSM việt nam. [tải về...]

Thông Báo Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 02 Chi Nhánh trực thuộc Công ty

Cập nhật: 02.11.2023
Thông Báo Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 02 Chi Nhánh trực thuộc Công ty [tải về...]