DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Quy Chế Hoạt Động của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai 2021

Cập nhật: 29.05.2021
Quy Chế Hoạt Động của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai 2021 [tải về...]

Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai 2021

Cập nhật: 29.05.2021
Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai 2021 [tải về...]

Thay đổi nhân sự 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 28.05.2021
Thay đổi nhân sự 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 [tải về...]

Nghị Quyết và Biên Bản ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2021

Cập nhật: 28.05.2021
Nghị Quyết và Biên Bản ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2021 [tải về...]

CBTT ứng viên ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT ( NK 2020-2025 )

Cập nhật: 24.05.2021
CBTT ứng viên ứng cử để bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT ( NK 2020-2025 ) tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2021. [tải về...]

Thông Báo về phòng, chống dịch Covid-19 tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2021

Cập nhật: 21.05.2021
Thong Bao + To Khai Y Te [tải về...]

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Cập nhật: 19.05.2021
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Gồm : 1/ Báo Cáo Tài Chính Năm 2021 ( Đã Kiểm Toán ) + Báo Cáo HĐQT năm 2021 + Báo Cáo Ban Kiểm Soát năm 2021 [tải về...]

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Cập nhật: 19.05.2021
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Gồm : Nội dung chương trình, các tờ trình thông qua điều lệ và dự thảo quy chế [tải về...]

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cập nhật: 11.05.2021
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 [tải về...]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, mẫu giấy ủy quyền

Cập nhật: 23.04.2021
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, mẫu giấy ủy quyền [tải về...]