DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

CBTT ứng viên ứng cử để bầu bổ sung thay thế một thành viên ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025)

Cập nhật: 02.12.2021
CBTT ứng viên ứng cử để bầu bổ sung thay thế một thành viên ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2020-2025) được tổ chức theo thể thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết của ĐHĐCĐ. [tải về...]

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Cập nhật: 11.11.2021
Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 [tải về...]

Thông Báo đề cử/ ứng cử nhân sự để bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Cập nhật: 08.11.2021
Thông Báo đề cử/ ứng cử nhân sự để bầu bổ sung, thay thế thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2020 – 2025) được tổ chức theo thể thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông [tải về...]

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Cập nhật: 06.11.2021
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và điều chỉnh Kế hoạch sản… [tải về...]

Nghị quyết HĐQT V/v Lấy Ý Kiến Cổ Đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch SXKD 2021

Cập nhật: 05.11.2021
Nghị quyết HĐQT V/v Lấy Ý Kiến Cổ Đông bằng văn bản điều chỉnh kế hoạch SXKD 2021 [tải về...]

Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 3/2021 và Vay tín dụng Vietinbank

Cập nhật: 16.09.2021
Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 3/2021 và Vay tín dụng Vietinbank. [tải về...]

Báo cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 06 Tháng đầu năm 2021

Cập nhật: 26.07.2021
Báo cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 06 Tháng đầu năm 2021 [tải về...]

Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 Tháng đầu năm 2021

Cập nhật: 12.07.2021
Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 Tháng đầu năm 2021 [tải về...]

Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Năm 2020

Cập nhật: 05.07.2021
Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Năm 2020 [tải về...]

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020

Cập nhật: 16.06.2021
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 [tải về...]