DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Cập nhật: 13.06.2020
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025     [tải về...]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, mẫu giấy ủy quyền

Cập nhật: 13.06.2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, mẫu giấy ủy quyền   [tải về...]

Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2020

Cập nhật: 21.05.2020
Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2020   [tải về...]

Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2020

Cập nhật: 21.05.2020
NQ HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2020   [tải về...]

Báo Cáo Thường Niên Năm 2019

Cập nhật: 17.04.2020
Báo Cáo Thường Niên Năm 2019   [tải về...]

Dời lịch Tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2020

Cập nhật: 17.04.2020
CBTT17.4.200001   [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2019 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 30.03.2020
BCKT-2019-Da Kiem Toan [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Cập nhật: 11.03.2020
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020   [tải về...]

Danh Sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn 06 tháng cuối năm 2019

Cập nhật: 21.01.2020
Danh Sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019 [tải về...]

Công Bố Thông Tin thông báo ký hợp đồng Kiểm Toán BCTC năm 2019

Cập nhật: 11.12.2019
Công Bố Thông Tin thông báo ký hợp đồng Kiểm Toán BCTC năm 2019   [tải về...]