DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Nghị quyết HĐQT V/v Lấy Ý Kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua QĐ của ĐHĐCĐ về sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.

Cập nhật: 17.11.2022
Nghị quyết HĐQT V/v Lấy Ý Kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua QĐ của ĐHĐCĐ về sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh. [tải về...]

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022

Cập nhật: 08.11.2022
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022 [tải về...]

CBTT về thực hiện kiến nghị của thanh tra Bộ Tài Chính tại Công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai

Cập nhật: 04.10.2022
Văn bản số 644/TCTCNTP-HĐTV ngày 04/10/2022 của Tổng Công ty Công Nghiệp Thực Phẩm Đồng Nai về việc thực hiện kiến nghị của thanh tra Bộ Tài Chính tại Công ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai [tải về...]

Nghị quyết của HĐQT về vay vốn tín dụng ngân hàng

Cập nhật: 30.08.2022
Nghị quyết của HĐQT về vay vốn tín dụng ngân hàng [tải về...]

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021

Cập nhật: 22.07.2022
Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 [tải về...]

Báo cáo tình hình Quản Trị Công Ty 06 Tháng Đầu Năm 2022

Cập nhật: 22.07.2022
Báo cáo tình hình Quản Trị Công Ty 06 Tháng Đầu Năm 2022 [tải về...]

Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2022

Cập nhật: 14.07.2022
Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2022 [tải về...]

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Cập nhật: 27.06.2022
Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 [tải về...]

Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022

Cập nhật: 03.06.2022
Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2022 [tải về...]

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Cập nhật: 20.05.2022
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 [tải về...]