DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Báo cáo tài chính năm 2019 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 30.03.2020
BCKT-2019-Da Kiem Toan [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

Cập nhật: 11.03.2020
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020   [tải về...]

Danh Sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn 06 tháng cuối năm 2019

Cập nhật: 21.01.2020
Danh Sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông Lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2019 [tải về...]

Công Bố Thông Tin thông báo ký hợp đồng Kiểm Toán BCTC năm 2019

Cập nhật: 11.12.2019
Công Bố Thông Tin thông báo ký hợp đồng Kiểm Toán BCTC năm 2019   [tải về...]

Danh sách CĐNN, CĐL tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2019

Cập nhật: 05.07.2019
Danh sách CĐNN, CĐL tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2019 [tải về...]

Nghị Quyết HĐQT về Vay vốn Tín Dụng Ngân Hàng

Cập nhật: 26.06.2019
Nghị Quyết HĐQT về Vay vốn Tín Dụng Ngân Hàng [tải về...]

Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Năm 2018

Cập nhật: 12.06.2019
Thông Báo Chi Trả Cổ Tức Năm 2018 [tải về...]

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018

Cập nhật: 22.05.2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 [tải về...]

Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2019

Cập nhật: 26.04.2019
Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2019 [tải về...]

Báo Cáo Thường Niên Năm 2018

Cập nhật: 18.04.2019
Báo Cáo Thường Niên Năm 2018 [tải về...]