DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức 2017 và lấy ý kiến CĐ bằng văn bản

Cập nhật: 01.12.2017
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2017 và lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức và lấy ý kiến bằng văn bản

Cập nhật: 30.11.2017
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. [tải về...]

Thông báo Công ty kiểm toán BCTC năm 2017

Cập nhật: 25.11.2017
Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam [tải về...]

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Cập nhật: 11.08.2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ( Bà: Phan Thị Anh Thy ) [tải về...]

Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Cập nhật: 04.08.2017
CBTT kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ( Ông: Phùng Văn Nhì ) [tải về...]

Công bố thông tin bất thường thông qua quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2017

Cập nhật: 12.07.2017
Công bố thông tin bất thường thông qua quy chế tài chính sửa đổi bổ sung năm 2017 [tải về...]

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Cập nhật: 12.07.2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ( Cổ Đông : Phan thị Anh Thy ) [tải về...]

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Cập nhật: 06.07.2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ( Ông: Phùng Văn Nhì ) [tải về...]

Thông báo CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016

Cập nhật: 09.06.2017
Thông báo CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 [tải về...]

Lấy ý kiến cổ đông bắng văn bản về quy chế tài chính SDBS

Cập nhật: 09.06.2017
Lấy ý kiến cổ đông bắng văn bản về quy chế tài chính SDBS [tải về...]