DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc phân bổ tỉ lệ Quỹ Khen Thưởng – Phúc Lợi Người Lao Động năm 2022

Cập nhật: 26.06.2023
Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị về việc phân bổ tỉ lệ Quỹ Khen Thưởng – Phúc Lợi Người Lao Động năm 2022 [tải về...]

Sửa Đổi Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai 2023

Cập nhật: 20.05.2023
Sửa Đổi Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai 2023 [tải về...]

Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai 2023

Cập nhật: 20.05.2023
Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai 2023 [tải về...]

Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023

Cập nhật: 20.05.2023
Nghị Quyết và Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023 [tải về...]

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Cập nhật: 13.05.2023
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 [tải về...]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 – mẫu giấy ủy quyền

Cập nhật: 20.04.2023
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 – mẫu giấy ủy quyền [tải về...]

Báo cáo thường niên năm 2022

Cập nhật: 18.04.2023
Báo cáo thường niên năm 2022 [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2022 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 29.03.2023
Báo cáo tài chính năm 2022 – Đã kiểm toán [tải về...]

Nghị Quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.

Cập nhật: 22.03.2023
Nghị Quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội. [tải về...]

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Cập nhật: 16.01.2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 [tải về...]