DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 08.07.2020
Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [tải về...]

Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai

Cập nhật: 26.06.2020
Sửa Đổi Điều Lệ Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai [tải về...]

Thay Đổi Người Nội Bộ Công Ty

Cập nhật: 26.06.2020
Thay Đổi Người Nội Bộ Công Ty [tải về...]

Nghị Quyết và Biên Bản ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2020

Cập nhật: 26.06.2020
Nghị Quyết và Biên Bản ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2020 [tải về...]

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Cập nhật: 15.06.2020
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 [tải về...]

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

Cập nhật: 13.06.2020
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025     [tải về...]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, mẫu giấy ủy quyền

Cập nhật: 13.06.2020
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, mẫu giấy ủy quyền   [tải về...]

Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2020

Cập nhật: 21.05.2020
Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự ĐHĐCĐ 2020   [tải về...]

Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2020

Cập nhật: 21.05.2020
NQ HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2020   [tải về...]

Báo Cáo Thường Niên Năm 2019

Cập nhật: 17.04.2020
Báo Cáo Thường Niên Năm 2019   [tải về...]