DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

Cập nhật: 16.01.2023
Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty. [tải về...]

Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (kèm theo Văn bản của ủy ban Chứng khoán Nhà nước)

Cập nhật: 16.01.2023
Ngày 16/01/2023 Công ty cố phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai nhận được Văn bản số 158/UBCKNN-PTTT của ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (kèm… [tải về...]

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch giữa Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Đồng Nai với các công ty thành viên khác trong cùng Tổ hợp Công ty mẹ – công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai.

Cập nhật: 16.01.2023
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giao dịch giữa Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Đồng Nai với các công ty thành viên khác trong cùng Tổ hợp Công ty mẹ – công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai. [tải về...]

Quy Chế Công Bố Thông Tin Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai

Cập nhật: 16.01.2023
Quy Chế Công Bố Thông Tin Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Đồng Nai [tải về...]

Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2022

Cập nhật: 09.01.2023
Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2022 [tải về...]

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ) và Biên Bản Kiểm Phiếu

Cập nhật: 06.01.2023
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông (được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ) và Biên Bản Kiểm Phiếu [tải về...]

Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ về sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh.

Cập nhật: 27.12.2022
Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ về sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh. [tải về...]

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022 bằng tiền

Cập nhật: 24.12.2022
Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022 bằng tiền [tải về...]

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Cập nhật: 21.12.2022
Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh và tài liệu kèm theo. [tải về...]

Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Cập nhật: 30.11.2022
Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 [tải về...]