DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 21.01.2019
Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [tải về...]

Thông Báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2018

Cập nhật: 08.12.2018
Thông Báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam. [tải về...]

Công bố thông tin bất thường 24 giờ

Cập nhật: 13.09.2018
NQ HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Trạm VTNN Xuân Lộc [tải về...]

Công bố thông tin bất thường 24 giờ

Cập nhật: 31.08.2018
Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Phó Giám đốc Công ty [tải về...]

Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2017

Cập nhật: 08.06.2018
Thông báo chi trả cổ tức còn lại năm 2017 và cổ tức từ nguồn chuyển quỹ ĐTPT [tải về...]

CBTT về Ngày Đăng Ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Cập nhật: 16.05.2018
CBTT về Ngày Đăng Ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức. [tải về...]

Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai Năm 2018

Cập nhật: 24.04.2018
Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai Năm 2018 [tải về...]

Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018

Cập nhật: 24.04.2018
Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018 [tải về...]

Báo cáo thường niên năm 2017

Cập nhật: 17.04.2018
Báo cáo thường niên năm 2017 [tải về...]

Mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018; Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông

Cập nhật: 06.04.2018
Mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018 Điều Lệ và Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị; Ban Kiểm Soát Các tờ trình Đại Hội [tải về...]