DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Báo Cáo Thường Niên Năm 2018

Cập nhật: 18.04.2019
Báo Cáo Thường Niên Năm 2018 [tải về...]

Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019

Cập nhật: 13.04.2019
Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2019 [tải về...]

Thư mời Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên 2019

Cập nhật: 11.04.2019
Thư mời Tham Dự Đại Hội Đồng Cổ đông Thường Niên 2019 [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2018 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 28.03.2019
Báo cáo tài chính năm 2018 – Đã kiểm toán [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền

Cập nhật: 11.03.2019
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 [tải về...]

CBTT về triển khai thực hiện kiến nghị của KTNN

Cập nhật: 31.01.2019
CBTT về triển khai thực hiện kiến nghị của KTNN [tải về...]

Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật: 21.01.2019
Sửa đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp [tải về...]

Thông Báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2018

Cập nhật: 08.12.2018
Thông Báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2018 với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam. [tải về...]

Công bố thông tin bất thường 24 giờ

Cập nhật: 13.09.2018
NQ HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Trạm VTNN Xuân Lộc [tải về...]

Công bố thông tin bất thường 24 giờ

Cập nhật: 31.08.2018
Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Phó Giám đốc Công ty [tải về...]