DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – mẫu giấy ủy quyền

Cập nhật: 12.05.2022
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 – mẫu giấy ủy quyền [tải về...]

Báo Cáo Thường Niên năm 2021

Cập nhật: 18.04.2022
Báo Cáo Thường Niên năm 2021 [tải về...]

Nghị Quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội.

Cập nhật: 06.04.2022
Nghị Quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022 [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2021 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 30.03.2022
Báo cáo tài chính năm 2021 – Đã kiểm toán [tải về...]

Báo cáo quản trị công ty năm 2021 (Bản báo cáo)

Cập nhật: 24.01.2022
Báo cáo quản trị công ty năm 2021 (Bản báo cáo) [tải về...]

Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2021

Cập nhật: 24.01.2022
Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2021 [tải về...]

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025

Cập nhật: 17.12.2021
Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025 [tải về...]

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ( được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ) và Biên Bản Kiểm Phiếu

Cập nhật: 17.12.2021
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ( được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ) và Biên Bản Kiểm Phiếu [tải về...]

Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Cập nhật: 11.12.2021
Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. [tải về...]

Tài Liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kèm dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.

Cập nhật: 03.12.2021
Tài Liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025 và điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, kèm dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ. [tải về...]