DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Cập nhật: 11.05.2021
Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 [tải về...]

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, mẫu giấy ủy quyền

Cập nhật: 23.04.2021
Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, mẫu giấy ủy quyền [tải về...]

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Cập nhật: 16.04.2021
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2020 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 29.03.2021
Báo cáo tài chính năm 2020 – Đã kiểm toán [tải về...]

Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2021

Cập nhật: 25.03.2021
Nghị Quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ Thường Niên 2021 [tải về...]

Báo Cáo Quản Trị Công Ty Năm 2020

Cập nhật: 29.01.2021
Báo Cáo Quản Trị Công Ty Năm 2020 [tải về...]

Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2020

Cập nhật: 18.01.2021
Danh sách Cổ Đông Nhà Nước, Cổ Đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2020 [tải về...]

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và Biên Bản Kiểm Phiếu

Cập nhật: 28.12.2020
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông ( được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ) và Biên Bản Kiểm Phiếu [tải về...]

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh Kế hoạch SXKD 2020

Cập nhật: 16.12.2020
Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông về điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 [tải về...]

CBTT ký hợp đồng Kiểm Toán BCTC năm 2020

Cập nhật: 20.11.2020
CBTT ký hợp đồng Kiểm Toán BCTC năm 2020 [tải về...]