DANH MỤC

Tài liệu – Văn bản

Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018

Cập nhật: 24.04.2018
Biên Bản và Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2018 [tải về...]

Báo cáo thường niên năm 2017

Cập nhật: 17.04.2018
Báo cáo thường niên năm 2017 [tải về...]

Mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018; Tài Liệu Họp Đại Hội Cổ Đông

Cập nhật: 06.04.2018
Mời họp ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2018 Điều Lệ và Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty Báo Cáo Hội Đồng Quản Trị; Ban Kiểm Soát Các tờ trình Đại Hội [tải về...]

Báo cáo tài chính năm 2017 – Đã kiểm toán

Cập nhật: 28.03.2018
Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 – Đã kiểm toán [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

Cập nhật: 10.03.2018
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 [tải về...]

Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông

Cập nhật: 09.01.2018
Công Bố Thông Tin Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông [tải về...]

Lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản ngày 22/12/2017

Cập nhật: 25.12.2017
Lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản ngày 22/12/2017 [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức 2017 và lấy ý kiến CĐ bằng văn bản

Cập nhật: 01.12.2017
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2017 và lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. [tải về...]

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức và lấy ý kiến bằng văn bản

Cập nhật: 30.11.2017
Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để nhận tạm ứng cổ tức và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. [tải về...]

Thông báo Công ty kiểm toán BCTC năm 2017

Cập nhật: 25.11.2017
Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam [tải về...]